15 червня 2024 року pediatric2@pdmu.edu.ua tel:(0532) 60-64-91
Крючко Тетяна Олександрівна

Крючко Тетяна Олександрівна

доктор медичних наук, професор

Електронна пошта: t.kriuchko@pdmu.edu.ua 

Закінчила Полтавський медичний стоматологічний  інститут за фахи «Лікувальна справа» з відзнакою. Кандидатська дисертація «Вплив простагландинів на стан гемостазу, перекисного окислення ліпідів і фізіологічної антиоксидантної системи організму». Докторська  дисертація «Клініко-патогенетичне обґрунтування системи профілактичних заходів дітям різних груп радіаційного ризику» за спеціальністю «педіатрія». Підсумком багаторічної роботи є підготовка 15 кандидатів наук, 14 магістрів, 14 клінічних ординаторів.

Є гарантом галузевого стандарту вищої освіти освітньо-професійна програма спеціаліста другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 22 - «Охорона здоров’я», за спеціальністю 228 – «Педіатрія» (Полтава, 2017). У 2019 році – отримала звання академіка Академії наук вищої школи України. Є експертом фахової експертизи «Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки «Медицина» і «Фармація» МОЗ України; член мультидисциплінарної робочої групи з розробки стандартів медичної допомоги за напрямком «Педіатрія та неонатологія» (наказ МОЗ України від 18.08.2020 № 1908 ); позаштатний експерт Національної служби здоров’я України за напрямом «Стаціонарна допомога дітям та дорослим без хірургічних втручань» (наказ №234 від 16.09.2020 р.); член Правління Асоціації педіатрів-гастроентерологів і нутриціологів України; голова Полтавського обласного медичного товариства педіатрів; голова Проблемної комісії Полтавського державного медичного університету з фаху «Педіатрія», «Акушерство та гінекологія».

Член редакційної ради фахових журналів «Світ медицини та біології» та «Здоров'я дитини», член редакційної  колегії міжнародних фахових журналів  «Педиатрия. Восточная Европа» та «Міжнародного журнала педіатрії, акушерства і гінекології»; рецензент міжнародного фахового журналу «Wiadomości Lekarskie» .

Автор понад 550 наукових праць, монографій та підручників, авторських свідоцтв, патентів та інформаційних листів.

Танянська Світлана Михайлівна

Танянська Світлана Михайлівна

 кандидат медичних наук, доцент.

Електронна пошта: s.tanianska@pdmu.edu.ua

 Закінчила лікувальний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту. Захистила кандидатську дисертацію на тему: Особливості серцево-судинної системи та вегетативного гомеостазу у дітей з гострим гломерулонефритом». Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Педіатрія» та  «Дитяча кардіоревматологія». Проводить лікувальну роботу в педіатричному відділенні (кардіоревматологічні ліжка» в КП Полтавська обласна дитяча клінічна лікарня». Автор 153 наукових праць, 5 деклараційних патентів на винахід, 2 нововведень. Дійсний член Полтавського обласного медичного товариства педіатрів.

 

Пода Ольга Анатоліївна

Пода Ольга Анатоліївна

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

Адреса електронної пошти: o.poda@pdmu.edu.ua
Закінчила  ВДНЗУ Українська медична стоматологічна академія за фахом «Лікувальна справа».  Інтернатура за фахом «Педіатрія» та клінічна ординатура на базі ВДНЗУ Українська медична стоматологічна академія. Курси спеціалізації при ХМАПО за фахом «Дитяча гастроентерологія». Має першу кваліфікаційну категорію за фахом «Педіатрія». Кандидатська дисертація на тему: "Клініко-генетичні критерії прогнозування розвитку та діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки у дітей".  Є автором понад 60 друкованих наукових робіт. Має сертифікат APTIS з рівня володіння англійською мовою С1, проводить заняття з англомовними студентами.  Лікувальну роботу проводить в педіатричному відділені (гастроентерологічні ліжка) ЦСПД КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради».

Ткаченко Ольга Ярославівна

Ткаченко Ольга Ярославівна

кандидат медичних наук, доцент.

Адреса електронної пошти: ol.tkachenko@pdmu.edu.ua

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію. Навчалась в магістратурі та аспірантурі на кафедрі педіатрії №2. Захистила кандидатську дисертацію "Комплексна терапія бронхіальної астми у дітей в періоді ремісії з використанням імуномоделюючих препаратів і специфічних алерговакцин". Є автором понад 130 друкованих робіт. Має вищу лікарську категорію з фаху "Педіатрія", отримала спеціалізацію з фаху "Дитяча алергологія". Має сертифікат APTIS з рівня володіння англійською мовою В2, проводить заняття з англомовними студентами. 

Несіна Інна Миколаївна

Несіна Інна Миколаївна

кандидат медичних наук, доцент.

Адреса електронної пошти: i.nesina@pdmu.edu.ua

Закінчила медичний факультет Української медичної стоматологічної академії за спеціальністю «Лікувальна справа». З відзнакою закінчила навчання в магістратурі за фахом «Педіатрія». Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Педіатрія» на тему «Діагностично-прогностичне значення клініко-лабораторних показників у дітей з хронічним гепатитом В». Є автором 140 друкованих наукових праць. 
Має вищу кваліфікаційну категорію з фаху «Педіатрія», першу - «Дитяча гастроентерологія». Напрямок науково-практичної діяльності – дитяча гастроентерологія. Є членом Асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутриціологів України та Асоціації педіатрів України. Дійсний член Полтавського обласного медичного товариства педіатрів.

 

Коленко Ірина Олексіївна

Коленко Ірина Олексіївна

кандидат медичних наук, доцент

Електронна пошта: i.kolenko@pdmu.edu.ua

Закінчила Українську медичну стоматологічну академію. Навчалась в клінічній ординатурі та аспірантурі на кафедрі педіатрії №2. Захищена кандидатська дисертація «Вивчення фізичного розвитку та структурно функціонального стану кісткової тканини у дітей препубертатного та пубертатного віку, які проживають в регіонах з підвищеним вмістом фтору у питній воді». Має вищу лікарську категорію. Є автором більше 90 друкованих робіт. Є розробником робочих навчальних програм та силабусів для здобувачів освіти 4 та 6 курсу з ОПП «Педіатрія», «Медицина», «Стоматологія».Дійсний член Полтавського обласного медичного товариства педіатрів.

 

Бубир Людмила Миколаївна

Бубир Людмила Миколаївна

доктор філософії, асистент кафедри

Електронна пошта: l.bubyr@pdmu.edu.ua

З відзнакою закінчила медичний факультет ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Навчалась в інтернатурі з фаху «Педіатрія», паралельно - в магістратурі. Захистила дисертаційну роботу на  здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 – Охорона здоров’я за спеціальністю 222 – Медицина на тему: «Оптимізація діагностики та критеріїв прогнозування харчової алергії у дітей з патологією верхніх відділів шлунково-кишкового тракту» під керівництвом д.мед.н., проф. Крючко Т. О.. Має сертифікат APTIS з рівня володіння англійською мовою В2. Автор 20 друкованих праць.

 

Щербак Вікторія Валеріївна

Щербак Вікторія Валеріївна

доктор філософії, асистент кафедри

Електронна пошта:v.shcherbak@pdmu.edu.ua
Закінчила  ВДНЗУ Українська медична стоматологічна академія за фахом «Лікувальна справа». Навчалася в інтернатурі за фахом «Педіатрія» на кафедрі педіатрії №2 УМСА. Захистила дисертаційну роботу на  здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 – Охорона здоров’я за спеціальністю 228 – Педіатрія на тему:«Вивчення ефективності лікування та прогнозування перебігу сезонного алергічного риніту у дітей з урахуванням циркадіанного молекулярного годинника». Учасник багатьох науково-практичних конференцій. Автор понад 20 друкованих праць. Член громадських організацій: Полтавського обласного медичного товариства педіатрів, Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації (УТІАІ), Європейської Академії Алергології та Клінічної Імунології (EAACI).

Кузьменко Наталія Валентинівна

Кузьменко Наталія Валентинівна

асистент кафедри

Електронна пошта:n.kuzmenko@pdmu.edu.ua

Закінчила медичний факультет ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Після навчання в інтернатурі на кафедрі педіатрії №2 працювала на посаді дільничного лікаря-педіатра в поліклінічному відділенні №2 Дитячої міської клінічної лікарні. На кафедрі педіатрії №2 працює з вересня 2015 року. Має першу лікарську категорію з фаху "Педіатрія". Є автором понад 30 друкованих наукових робіт. Дійсний член Полтавського обласного медичного товариства педіатрів.

 

Климко Дарія Олександрівна

Климко Дарія Олександрівна

аспірант

Електронна пошта: d.klymko@pdmu.edu.ua

Закінчила медичний факультет 2 Української медичної стоматологічної академії. Проходила інтернатуру за спеціальністю "Педіатрія" на кафедрі педіатрії 2. Тема роботи: "Дослідження маркерів легеневого фіброзу у дітей з бронхіальною астмою". Дійсний член Полтавського обласного медичного товариства педіатрів. 

 

Олійніченко Марина Олександрівна

Олійніченко Марина Олександрівна

асистент кафедри

Електронна пошта: m.oliinichenko@pdmu.edu.ua

Закінчила медичний факультет 2 Української медичної стоматологічної академії. Проходила інтернатуру за спеціальністю "Педіатрія" на кафедрі Педіатрії 2. Дійсний член Полтавського обласного медичного товариства педіатрів.

 

Литус Світлана Іванівна

Литус Світлана Іванівна

асистент кафедри

Електронна пошта:s.lytus@pdmu.edu.ua

 Закінчила педіатричний факультет Української медичної стоматологічної академії. Проходила інтернатуру з фаху "Педіатрія" на базі кафедри педіатрії 2. 

 Дійсний член Полтавського обласного медичного товариства педіатрів.

 

Пшенишна Ольга Вікторівна

Пшенишна Ольга Вікторівна

асистент кафедри

Електронна пошта: o.bilobrova@pdmu.edu.ua

Закінчила педіатричний факультет ВДНЗУ « Українська медична стоматологічна академія». Після навчання в інтернатурі на кафедрі педіатрії в Харківській Медичній Академії післядипломної освіти працювала на посаді дільничого лікаря- педіатра в Шосткинській дитячій лікарні ( Сумська область). З лютого 2021 року та по цей час займає посаду лікаря- педіатра поліклінічного відділення «МЛДЦ» «МЕДІОН КІДС».

 

Волжан Валерія Вікторівна

Волжан Валерія Вікторівна

асистент кафедри

Електронна пошта: v.volzhan@pdmu.edu.ua

Закінчила медичний факультет Української медичної стоматологічної академії за спеціальністю "лікувальна справа". Навчалась в інтернатурі за фахом "Педіатрія" на кафедрі педіатрії №2. Працювала на приймальному відділенні лікарем - педіатром в Полтавській обласній дитячій клінічній лікарні. Із 2019р. має другу лікарську категорію з фаху "Педіатрія". З 2020р. та по цей час займає посаду лікаря -педіатра поліклінічного відділення та лікаря - кардіоревматолога дитячого в "МЕДІОН КІДС"

 

Оксюта Ольга Григорівна

Оксюта Ольга Григорівна

асистент кафедри

Електронна адреса: o.oksiuta@pdmu.edu.ua

Закінчила Полтавський державний медичний стоматологічний інститут, спеціальність - лікувальна справа. Навчалась на інтернатурі з фаху "Педіатрія" у ПДМСІ. Отримала спеціалізацію з дитячої гастроентерології в Національній медичній академії  післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (кафедра педіатрії N3) та Харківській медичній академії післядипломної освіти (кафедра дитячої гастроентерології та нутріциології). Лікар гастроентеролог дитячий, дієтолог вищої категорії. Член Асоціації дитячих гастроентерологів України

Рубан Юлія Вікторівна

Рубан Юлія Вікторівна

асистент кафедри

Електронна адреса: yu.ruban@pdmu.edu.ua

Закінчила медичний факультет №2 Полтавського державного медичного університету. Проходила інтернатуру за спеціальністю "Педіатрія" на кафедрі Педіатрії №2